Zápis do prvního ročníku 2020/2021

Zápis do prvního ročníku 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Zápis k povinné školní docházce do ZŠ a MŠ Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov, v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4), proběhne dle pokynů MŠMT bez osobní přítomnosti dětí.

Termín zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanovuje ředitelka školy na dobu od 1. do 20. dubna 2020.

 

Potřebné formuláře si mohou zákonní zástupci vytisknout z webových stránek (www.zsmsrozmital.cz) nebo po telefonické dohodě vyzvednout ve škole. Pro informace můžete volat 607 127 005.

 

Potřebné dokumenty:

  1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
  2. Žádost o odklad

Podání žádosti:

  1. Do datové schránky školy (hpn8nx)
  2. E-mailem s elektronickým podpisem
  3. Poštou na adresu školy: Rožmitál na Šumavě 47, 382 92
  4. Vhozením do schránky na budově školy

 

Odklad školní docházky:

Rodiče u zápisu mohou písemně požádat o odklad školní docházky. K žádosti o odklad je potřeba připojit 2 přílohy:

  • Doporučení k odkladu vydané školským poradenským zařízením
  • Doporučení odborného lékaře (pediatra)

(vzhledem k epidemiologické situaci možno obě přílohy doplnit do srpna 2020)

Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení. Sdělení uvedená v Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce ze dne 16. 12. 2016, čj. MSMT-27988/2016 lze využít přiměřeně vzhledem ke krizovým opatřením vlády ČR a vyhlášení nouzového stavu vládou ČR.

Rodiče mohou požádat o předčasné přijetí dítěte mladšího, a to tehdy, jestliže je nadprůměrně vyspělé po stránce tělesné i rozumové a 6 let dovrší během prvního školního roku.

Kritéria pro přijetí dítěte do 1. třídy:
Pro školní rok 2020/2021 budou přijati žáci dle následujícího pořadí:
1. Děti ze spádové oblasti ZŠ a MŠ Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov 
2. Děti s jiným trvalým pobytem, jejichž sourozenec navštěvuje ZŠ a MŠ            Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov 
3. Děti s jiným trvalým pobytem.
4. Při překročení kapacity budou děti do třídy zařazeny na základě tansparentního losování.

Situace, kdy kapacita školy nestačí počtu přihlášených spádových dětí, by podle školského zákona neměla nastávat. Situaci dětí, které škola nemůže přijmout, musí řešit zřizovatel. Více viz Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce ze dne 16. 12. 2016, čj. MSMT-27988/2016.

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. Škola v době zápisu nebude požadovat doložení rodných listů. Toto si zkontroluje až po ukončení mimořádných opatření, kdy bude uspořádáno setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy (motivační část).

Seznam dětí, u nichž bude rozhodnuto o přijetí k základnímu vzdělávání, bude zveřejněn na dveřích školy a na webových stránkách školy 30. 4. 2020.

 

V Rožmitále na Šumavě, dne 1. 4. 2020                                 Mgr. Iva Berková

                                                                                               ředitelka školy