Menu
Rožmitál na Šumavě
ZŠ a MŠRožmitál na Šumavě

Zvolení zástupci do školské rady

Zástupce z řad rodičů: Radka Döme

Zástupce za pedagogické pracovníky: Jana Haldová

Zástupce zřizovatele: Radka Tetourová

Výsledky volby do školské rady zástupce za rodiče

Jednací řád školské rady 

Ze zákona stručně:

Zákon 561/2004 Sb. (dále jen školský zákon) staví před vedení škol jeden zásadní a důležitý úkol. Je jím ustanovení školské rady. Zde se můžete ve stručnosti seznámit se základními ustanoveními školského zákona, která se týkají smyslu existence školských rad. 

§167

 1. Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 
 2. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků( ne rodiče dětí MŠ) a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. 
 3. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
 4. Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.
 5. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
 6. Funkční období členů školské rady je tři roky.
 7. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

§168

Čl. 1 Školská rada

 1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Čl. 2 Složení a činnost školské rady

 1. Školská rada se obligatorně zřizuje při každé základní škole, střední škole nebo vyšší odborné škole podle ustanovení § 167 školského zákona.
 2. Školská rada je orgán školy. Umožňuje účast zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
 3. Pravomoci školské rady určuje § 168 školského zákona.
 4. Zřizovatel jmenuje třetinu členů školské rady.
 5. Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků.
 6. Třetinu členů školské rady volí pedagogičtí pracovníci dané školy, dále jen „pedagogové“.
 7. Funkční období školské rady je tříleté.

Čl. 3 Nominace kandidátů

 1. Kandidáta pro volby do školské rady může navrhovat každý zletilý občan. Návrhy se podávají nejpozději do 15 dnů přede dnem voleb do školské rady řediteli dané školy.
 2. Návrh musí obsahovat jméno a příjmení.
 3. K návrhu musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě, že tyto překážky pominou ke dni voleb.

Čl. 4 Volba členů školské rady

 1. Člen školské rady se volí tajným hlasováním, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny, zapečetěné razítkem školy.
 2. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Pokud není volič osobně znám členům volební komise, prokáže svou totožnost, např. platným občanským průkazem, cestovním pasem apod.
 3. Pokud volič není zapsán do seznamu voličů a prokáže-li své hlasovací právo, volební komise ho dodatečně dopíše do seznamu voličů a umožní mu hlasování.
 4. Na hlasovacím lístku pro volby oprávněných osob může být zatržen pouze takový počet kandidátů, který má být zvolen oprávněnými osobami (jedna třetina tj. jeden kandidát), na hlasovacím lístku pro volbu pedagogů může být zatržen pouze takový počet kandidátů, který má být zvolen pedagogy (jedna třetina tj. jeden kandidát). Je-li zatržen vyšší počet kandidátů, posuzuje se hlasovací lístek jako neplatný, je-li hlasovací lístek zcela přetržený, posuzuje se jako neplatný. Jiné poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje.       

Zápisy ze školské rady

Zápis 6.5.2019

zapis_6_5_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 230,68 kB

Zápis 24.9.2018

zapis_z_jednani_SR_9_2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 201,09 kB

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Facebook

Rožmitál na Šumavě